Началното образование в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се основава на:

  • Специален акцент върху обучението по езици, математика и природни науки;
  • Методът на динамично научаване, направлявана изследователска работа на децата;
  • Цялостно образование, което набляга на значението на артистичните и музикални занимания;
  • Придобиване на сръчности и навици за работа;
  • Научаване на първи техники за учене;
  • Овладяване на трайни академични знания, които да са солидна основа на бъдещото развитие;
  • Ранна компютърна грамотност;
  • Увеличаване на физическите активности и спортове;
  • Допълнителни часове по Математика;

Акцентът в началното образование се поставя в овладяване техники за писане, четене и смятане. Тези умения са основа за по-нататъшното обучение. Всичко това, в съчетание с активното обучение по останалите предмети и извънкласни занимания, свързани с индивидуалните интереси на детето са основните характеристики на образователния модел на началното училище Константин Кирил Философ. Програмите по различните предмети са координирани така, че познанието да е значещо за детето. То стига до новото значение посредством съществуващото вече у него старо знание, което да се свързва с новия опит. Ученикът гради модели на разбиране, основаващи се на неговия личен опит от действителността.

Чрез нетрадиционни умения, работа по интересни теми и насочване към различните нужди на детето – физически, социални, интелектуални,естетически и културни – нашата програма внушава важността на знанията и тяхното практическо приложение. Стремим се да ангажираме съзнанието и да предизвикаме любознателността на децата, да ги накараме да търсят връзка между живота в училище, в къщи, и в света наоколо. Помагайки на детето да направи връзка и да види, че учението е свързано с живота, съграждаме здравата основа за бъдещото образование.

Провокиране на творческото начало играе много важна роля и се реализира чрез използване на различни техники, като творческо писане и разнообразни артистични дейности. Подхранваме също така изследователската работа, експериментирането, търсенето на информация от различни източници и реализиране на задачи в група или индивидуално. Учебните стаи и коридорите на училището се украсяват с ученически творби, за да създадат стимулираща учението обстановка. Класният ръководител е водещ учител, но има и предмети, които се водят от учители-титуляри. Такива са: физическо възпитание, музика, изкуства и езици и др..

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.