Образование

МОДЕЛ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

В идеята за активно усвояване на знания се вплитат специфичните национални изисквания. Учебната програма включва основните културнообразователни области. Всяка културнообразователна област осигурява взаимна връзка между отделните учебни предмети.

Обучителният процес е приятен, а това мотивира учениците и води до постигане на по-високи резултати. Стимулираме всички деца към развитието на добродетели като: осъзнато отношение към всичко заобикалящо, креативност, групово сътрудничество, хармония, любов, състрадание, взаимопомощ, честност, ред, преданост, смелост и воля за добро. Стараем се всяко дете да изпита удовлетворение от постигнатото, тъй като успехът е най-силният мотиватор.

Принципи:

Основният принцип на холистичното обучение в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е развитие на детето като цялостна личност:

 • Комуникативни стратегии на обучение и работа в група
 • Плуралингвализъм, мултилингвализъм и междуезиково разбиране
 • Изкуства и интердисциплинарен подход
 • Индивидуален подход към всяко дете
 • Синтез на методите
 • Здраве и безопасност
 • Спазване на законовата рамка

Философията и практиката на модела на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се основават на факта, че ученикът гради модели за разбиране, основаващи се на неговия личен опит от действителността. Нашата програма се основава върху разбирането, че детето стига до новото значение посредством съществуващото вече у него старо познание, което то свързва с новия опит, а за това активно съдействат учебния план и обкръжаващата среда. От учителя се очаква да прецени знанията на учениците, като подготви подходящите за тази цел дейности, които да провокират свързването на вече съществуващите и новопридобити знания. Децата трябва да имат възможност сами да изпробват и усъвършенстват своя личен процес на усвояване на знания.

Културнообразо-вателни области Предмети
1 Роден език Български език и литература
2 Чужди езици

Английски, Испански,
Френски, Немски, Руски езици

3

Математика и
информационни технологии

Математика
Информационни технологии

4

Обществени науки
гражданско и
личностно образование

Роден край
Човекът и обществото
История и цивилизация
География и икономика

5 Природни науки и екология

Човекът и природата
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование

6 Изкуства

Музика
Изобразително изкуство

7 Бит и технологии Домашен бит и техника
8 Физическа култура и спорт Физическо възпитание и спорт

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" следва следните приоритети:

 • Поставя индивидуалността на ученика в центъра на образователно- възпитателния процес;
 • Осигурява необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат успешни в живота;
 • Съдейства за физическото и духовното развитие на ученика и за успешната му социална реализация;
 • Създава условия за формиране на ценности, на чувство за национална идентичност, уважение към другия, на активна гражданска позиция и отговорност;
 • Провокира стремеж у учениците към непрекъснато търсене на нови знания, т.е ученето е процес, който продължава цял живот;
 • Гарантира овладяването на английски език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света;
 • Съдейства за изграждането на уверени, отговорни и отворени към света хора от учениците си;
 • Формира бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности;
 • Развива физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организирането на разнообразни спортни занимания.
Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.