Допълнителни предмети

Личностно, социално, здравословно и финансово възпитание

От Iви до ХIIти клас

В часовете по личностно, социално, здравословно и финансово възпитание ние допълваме практическия ефект от нашето обучение чрез който учениците развиват необходимите знания, умения и качества да се справят с предизвикателствата на действителността: да са в безопасност, да бъдат здрави и подготвени за живот и работа. Програмата за ЛСЗФ има влияние както върху академичните, така и върху неакадемичните резултати на учениците.

Нашата програма за обучение има за цел да развие умения и качества като справяне с предизвикателства, самочувствие, управление на риска, работа в екип и критично мислене в контекста на три основни теми: здраве и благополучие, взаимоотношения и живот в широкия свят (включително икономическото благополучие и аспекти на кариерното развитие).

Творческо писане на български език

От Iви до ХIIти клас

За творческото писане може, в по-голямата си част, да се счита всяко писане, което е оригинално.

В часовете по литература учениците раглеждат определен жанр и се запознават с автора и похватите, които той използва. По същото това време, в часовете по творческо писане, те разглеждат други текстове, търсят общото между тях, запознават се със структурата и специфичната лексика. Така, в края на раздела, нашите ученици създават свой собствен, оригинален пример.

Творческото писане е своеобразно изкуство - изкуството да се измислят нови истории, да се изразяват чувства и мисли, като първата стъпка винаги е да използва въображението.

Роботика

От ХIти до ХIIти клас

Роботиката в средното образование осигурява практически опит, стимулиращ комуникацията, креативността, сътрудничеството и уменията за критично мислене – така че учениците да успеят в часовете по STEM днес и да реализират пълния си потенциал като дигитални граждани и лидери утре.

Учениците придобиват основни конструктивно-технически умения; запознават се с различни устройства и механизми – тяхното предназначение и начин на функциониране; опознават по-пълноценно света, който ги заобикаля, като пресъздават обекти и ситуации от него чрез статични или подвижни модели, които могат да управляват с помощта на компютър. По време на учебните часове се развиват уменията за планиране на дейността и предвиждане на крайния резултат от нея, алгоритмичното мислене и творческото въображение.

Учениците се научават да работят в екип, да обменят идеи с връстниците си, да търсят и откриват най-добрите варианти за разрешаване на даден проблем. Ученето чрез „действие” осигурява активна позиция за всяко едно дете по време на целия час. Силната мотивация за работа идва от получаването на реален краен продукт, който материализира усилията на децата и впоследствие може да бъде използван от тях многократно в различни игрови или учебни ситуации.

Show menu