ККФ общност

Ученици

ККФ приема ученици от всякакъв произход, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

Характеристики на ученика

Децата, обучаващи се в ККФ са:

  • щастливи, любознателни и удовлетворени от учебния процес;
  • с високо ниво на общообразователна подготовка, синхронизирана с българските и международните образователни стандарти;
  • развиващи се граждани на света – с единна култура, език и образование;
  • с чувство за национална идентичност и културно самосъзнание;
  • познават и зачитат човешките нравствени добродетели;
  • подготвени за живота, научени да овладяват знания, индивидуално или групово и да ги прилагат в широка палитра от области;

Преподаватели

Нашите преподаветели са по призвание УЧИТЕЛИ и са вдъхновени от любовта към децата. Преминали са и през професионално обучение, за да усъвършенстват методологията си за работа с децата.

 ККФ отрежда централна роля на учителите, които развиват у децата много качества, свързвани с академичните добродетели и персоналното, социално и физическо израстване на учениците. Ние подкрепяме разнообразието и гъвкавостта на педагогически подходи.

Прогресивните и отдадени на работата си, учителите стимулират любознателността, жаждата за знания, размисъл и критично мислене. Приоритет за нас е да търсим нови начини да развиваме и усъвършенстваме нашите учители, като за тази цел използваме разнообразни курсове за допълнителна квалификация в страната и чужбина.

Семейството

Семейството участва активно в реализиция на възпитателния процес. Непрекъснатото взаимодействие между родители и учители е от полза за децата. Родители и учители са партньори обединяващи усилията си, за да осигурят за учениците най-добрите условия за развитие, обучение и възпитание.

Show menu