Допълнителни предмети

Приказен свят

Децата, които започват в ККФ в подготвителна група, развиват уменията си по четивна грамотност и в часовете по ПРИКАЗЕН СВЯТ, което дава възможност на учениците да се пренесат в чудния свят на приказките. Учителят чете приказки от различни жанрове на децата. Те имат задача да развият своето въображение и таланта си и да сътворят своя приказка. Разбира се, в по-голямата част от времето детските творби се съставят устно, така че децата подобряват речевия си етикет и получават удовлетворение от създаването на собствен творчески продукт. Учениците доразвиват умението си да разказват и интерпретират както непознати, така и свои приказки. Творбите им се публикуват в училищния вестник, което допълнително усилва чувството на гордост от създаването на собствена творба. Така ние създаваме бъдещи разказвачи на нови и модерни приказки.

Ментална аритметика

Същността на подхода се крие в развиването на умение за изключително бързо смятане на ум, без реално да се извършват сложни аритметични операции. Това, от своя страна, допринася за хармоничното развитие на умствените и интелектуални способности на детето. В заниманията се работи със специално сметало Абакус, познато в древни страни от хилядолетия, и използвано в традиционното обучение на източните страни и до днес. Менталната аритметика е и ключ към концентрацията при децата.

Личностно, социално, здравословно и финансово възпитание

В часовете по личностно, социално, здравословно и финансово възпитание ние допълваме практическия ефект от нашето обучение, чрез който учениците развиват необходимите знания, умения и качества да се справят с предизвикателствата на действителността: да са в безопасност, да бъдат здрави и подготвени за живот и работа. Програмата за ЛСЗФ има влияние както върху академичните, така и върху неакадемичните резултати на учениците.

Нашата програма за обучение има за цел да развие умения и качества като справяне с предизвикателства, самочувствие, управление на риска, работа в екип и критично мислене в контекста на три основни теми: здраве и благополучие, взаимоотношения и живот в широкия свят (включително икономическото благополучие и аспекти на кариерното развитие).

Животознание

Същността на холистичното образование се крие в създаването на правилни взаимоотношения, които се появяват тогава, когато различните елементи са в хармония. За да постигнем това, ние въвеждаме предметът ЖИВОТОЗНАНИЕ, за да могат децата за опознаят себе си и механизма на човешките взаимоотношения.

Целта е децата да се научат да влизат в човешки взаимоотношения по начин, по който да се чувстват добре и да бъдат щастливи. Ако искаме да променим света в който живеем, ако искаме да бъдем щастливи, необходимо е да започнем от себе си. Децата са заслужили това знание, защото те са бъдещето на едно по-добро човешко общество и имат потенциала да го постигнат!

Часовете си поставят за цел да изградят у учениците ценни качества като уважение, отговорност, загриженост, справедливост, гражданско съзнание. По време на тези часове учениците се учат да разбират и уважат различията между хората, концентрират вниманието си върху изграждане на благородно поведение.

Програмата по ЖИВОТОЗНАНИЕ помага на учениците да:

  • Различавават добро и лошо;
  • Постъпват правилно;
  • Служат за пример на хората около себе си.

Родолюбие

Всички черти на холистичното образование се откриват, под една или друга форма, във фолклора на народите и в частност – в българския фолклор. Връзката със земята и със самия себе си присъства и в българските шевици, и в багрите на народните носии от различните фолклорни области, в народните песни и танци и в разбирането и обрисуването на цялостната картина на света, посредством народните традиции, празници и обичаи.

Българската история е своебразен мост към успешното реализиране на холистичното обучение, към разбирането на българската народопсихология, нагласи, поведение, социален диалог, на личността и на общността, на цикличността в природата.

Българската природа, бит, архитектура и култура са неимоверен източник на идентичност, самочувствие и българско самосъзнание.

Осъзнаването на собствената идентичност и съприкосновението й с другите култури са източник на уважение към културата на другите народи и отвореност за нови идеи.

Неразказани приказки, позабравени легенди, герои, за които времето все не достига, за да кажем всичко и за малко известните, които са им помогнали да стигнат Голготата, пътища, по които са бродили, местата, които са ги приютявали... Има какво да си кажем!

Проектно базирано обучение

Проектно базираното обучение е методология, която набира все по-голяма популярност. Как точно става ученето? Учениците получават задача за проект, по който работят в продължение на определен период от време – между седмица и цял семестър. Целта е да създадат продукт или представяне на решение на проблем пред истинска публика. Резултатът от този иновативен подход е, че учениците развиват задълбочени познания в различни реални сфери на живота, познават проблемите в дълбочина и проявават креативно и критично мислене за разрешаването им.

Информационни технологии

В часовете по информационни технологии децата се учат как да работят с компютър, като използваме възможностите на програмите за компютърна графика, текстообработка и други. Там е приятно и забавно! Няма скучни наставления, но затова пък има много практически упражнения и занимателни задачи. Учениците рисуват и пишат с помощта на компютъра, разлистват компютърния календар, смятат с калкулатора, правят първите стъпки в програмирането. Стъпка по стъпка Учениците опознават възможностите на компютъра и се учат да ги прилагат. Откриват интересни неща от детския свят в необятното интернет пространство, търсят нови приятели в страната и извън нея.

LEGO® education

Решенията на LEGO® Education за ранно образование са базирани на метода “учене чрез игра”, за да навлязат малките деца в света на математиката, науката и езиковите умения. Насърчава се любовта у децата към откриването и изследването, за да развият социални и емоционални умения.

Акцентът се поставя върху:

  • Решения, представящи различните емоции и тяхното физическо изразяване по забавен и занимателен начин, позволяващи да се работи върху емпатия, съпричастност, разрешаване на конфликти чрез игра;
  • Решения, насочени към развиване на езиковата култура и грамотността, обогатяване на речника, работа за граматически правилна реч;
  • Решения,  развиващи социални умения, целящи да задълбочат разбирането на подрастващите за света около тях и мястото им в него, за взаимоотношения и професии, включително базови икономически концепции.

Знанията и уменията се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, работа в групи и споделяне на идеи. Силната мотивация за работа идва от получаването на реален краен продукт, който материализира усилията на децата и впоследствие може да бъде използван от тях многократно в различни игрови или учебни ситуации.

Show menu