Допълнителни предмети

Ментална аритметика

от Iви до Vти клас

Същността на подхода се крие в развиване на умение за изключително бързо смятане на ум, без реално да се извършват сложни аритметични операции. Това, от своя страна, допринася за хармоничното развитие на умствените и интелектуални способности на детето. В заниманията се работи със специално сметало Абакус, познато в древни страни от хилядолетия, и използвано в традиционното обучение на източните страни и до днес. Менталната аритметика е и ключ към концентрацията при децата.

Личностно, социално, здравословно и финансово възпитание

от Iви до VIIIти клас

В часовете по личностно, социално, здравословно и финансово възпитание ние допълваме практическия ефект от нашето обучение, чрез който учениците развиват необходимите знания, умения и качества да се справят с предизвикателствата на действителността: да са в безопасност, да бъдат здрави и подготвени за живот и работа. Програмата за ЛСЗФ има влияние както върху академичните, така и върху неакадемичните резултати на учениците.

Нашата програма за обучение има за цел да развие умения и качества като справяне с предизвикателства, самочувствие, управление на риска, работа в екип и критично мислене в контекста на три основни теми: здраве и благополучие, взаимоотношения и живот в широкия свят (включително икономическото благополучие и аспекти на кариерното развитие).

Животознание

от Iви до VIIIми клас

Същността на холистичното образование се крие в създаването на правилни взаимоотношения, които се появяват тогава, когато различните елементи са в хармония. За да постигнем това, ние въвеждаме предметът ЖИВОТОЗНАНИЕ, за да могат децата за опознаят себе си и механизма на човешките взаимоотношения.

Целта е децата да се научат да влизат в човешки взаимоотношения по начин, по който да се чувстват добре и да бъдат щастливи. Ако искаме да променим света, в който живеем, ако искаме да бъдем щастливи, необходимо е да започнем от себе си. Децата са заслужили това знание, защото те са бъдещето на едно по-добро човешко общество и имат потенциала да го постигнат!

Часовете си поставят за цел да изградят у учениците ценни качества като уважение, отговорност, загариженост, справедливост, гражданско съзнание. По време на тези часове учениците се учат да разбират и уважат различията между хората, концентрират вниманието си върху изграждане на благородно поведение.

Програмата по ЖИВОТОЗНАНИЕ помага на учениците да:

  • Различавават добро и лошо;
  • Постъпват правилно;
  • Служат за пример на хората около себе си.

Родолюбие

от Iви до VIти клас

Всичките черти на холистичното образование се откриват, под една или друга форма, във фолклора на народите и в частност – в българския фолклор. Връзката със земята и със самия себе си присъства и в българските шевици и в багрите на народните носии от различните фолклорни области, в народните песни и танци и в разбирането и обрисуването на цялостната картина на света, посредством народните традиции, празници и обичаи.

Българската история е своебразен мост към успешното реализиране на холистичното обучение, към разбирането на българската народопсихология, нагласи, поведение, социален диалог, на личността и на общността, на цикличността в природата.

Българската природа, бит, архитектура и култура са неимоверен източник на идентичност, самочувствие и българско самосъзнание.

Осъзнаването на собствената идентичност и съприкосновението й с другите култури са източник на уважение към културата на другите народи и отвореност за нови идеи.

Проектно базирано обучение

от Iви до VIIIти клас

Проектно базираното обучение е методология, която набира все по-голяма популярност. Как точно става ученето? Учениците получават задача за проект, по който работят в продължение на определен период от време – между седмица и цял семестър. Целта е да създадат продукт или представяне на решение на проблем пред истинска публика. Резултатът от този иновативен подход е, че учениците развиват задълбочени познания в различни реални сфери на живота, познават проблемите в дълбочина и проявяват креативно и критично мислене за разрешаването им.

Информационни технологии

от Iви до IIри клас

В часовете по информационни технологии децата се учат как да работят с компютър, като използваме възможностите на програмите за компютърна графика, текстообработка и други. Там е приятно и забавно! Няма скучни наставления, но затова пък има много практически упражнения и занимателни задачи. Учениците рисуват и пишат с помощта на компютъра, разлистват компютърния календар, смятат с калкулатора, правят първите стъпки в програмирането. Стъпка по стъпка Учениците опознават възможностите на компютъра и се учат да ги прилагат. Откриват интересни неща от детския свят в необятното интернет-пространство, търсят нови приятели в страната и извън нея.

Творческо писане на български език

От Iви до VIIIти клас

За творческо писане може, в по-голямата си част, да се счита всяко писане, което е оригинално.

В началния етап на обучение децата се сблъскват за първи път с писане на творчески текстове, произлизащи от самите тях. С тези часове се цели развиване на техните умения за съчиняване на собствен текст и развиване на тяхното въображение. От изключително значение е поощряването на децата да създават собствени текстове, защото това ще им помогне в следващите етапи на обучение. Чрез този допълнителен предмет подпомагаме учениците да създават уверено различни видове текстове и да бъдат подготвени за външни изпити, матури, олимпиади и творчески състезания.

В часовете по литература учениците раглеждат определен жанр и се запознават с автора и похватите, които той използва. В същото това време, в часовете по творческо писане, те разглеждат други текстове, търсят общото между тях, запознават се със структурата и специфичната лексика. Така, в края на раздела, нашите ученици създават свой собствен, оригинален пример.

Творческото писане е своеобразно изкуство - изкуството да се измислят нови истории, да се изразяват чувства и мисли, като първата стъпка винаги е да се използва въображението.

LEGO® Education

От Iви до VIIIти клас

Решенията на LEGO® Education за училище осигуряват практически опит на учениците, за да изследват основни STEM концепции и да ги свържат с реалния живот. Учениците решават проблеми и откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им. Чрез заниманията с LEGO® Education, децата придобиват основни конструктивно-технически умения; запознават се с различни устройства и механизми – тяхното предназначение и начин на функциониране; опознават по-пълноценно света, който ги заобикаля, като пресъздават обекти и ситуации от него чрез статични или подвижни модели, които могат да управляват с помощта на компютър. По време на учебните часове се развиват уменията за планиране на дейността и предвиждане на крайния резултат от нея, алгоритмичното мислене и творческото въображение. Децата се научават да работят в екип, да обменят идеи с връстниците си, да търсят и откриват най-добрите варианти за разрешаване на даден проблем. Ученето чрез „действие” осигурява активна позиция за всяко едно дете по време на целия час. Силната мотивация за работа идва от получаването на реален краен продукт, който материализира усилията на децата и впоследствие може да бъде използван от тях многократно в различни игрови или учебни ситуации.

Постройте отново света чрез целенасочена игра!

Show menu