Общи условия

Записване за учебна година

ВХОДЯЩАТА ТАКСА се плаща еднократно, при първоначално записване на детето! Смисълът й е запазване на място. Не се възстановява, освен ако училището е в невъзможност да осигури място за ученика.

Схеми за плащане на учебни такси

Има три схеми за плащане:

 • Годишна такса.
 • Плащане на 2 вноски.
 • Плащане на 3 вноски.

Първоначалната вноска от учебните такси или годишната такса се плащат преди 31 август 2024. Започването на учебната година ще се допуска само при заплатена първоначална вноска от учебната такса.

Крайните срокове за заплащане на таксите са както следва:

 1. Годишна такса: до 30 юни 2024;
 2. Срочни такси:
  • Първо плащане: до 30 юни 2024;
  • Второ плащане: до 31 януари 2025;
 3. Тримесечни такси:
  • Първо плащане: до 30 юни 2024;
  • Второ плащане: до 29 ноември 2024;
  • Трето плащане: до 28 февруари 2025.

Проформа-фактура за дължимите суми се изпраща 1 месец преди срока за плащане. При направено плащане, може да се изиска фактура. Седмицата преди изтичане на крайният срок за плащане се изпраща напомнящ имейл.

Отстъпки от учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 10% за второ дете и отстъпка от 15% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Постъпване по време на учебната година

Учебните такси по време на учебната година са в съответствие на оставащите седмици на учебната година.

Начини на плащане

Плащанията могат да бъдат направени в брой или чрез банков превод. Плащането в брой се извършва в административния отдел на училището.

Закъснели плащания

Когато плащането е забавено повече от 5 дни се налага ТАКСА ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ от 200 евро за всяко неизвършено плащане в предварително определения срок.

Училището прилага таксата за закъснение, при не постъпили средства в касата или банковите ни сметки от 6 ден след изтичане на горепосочените срокове за плащане.

Неплащане на такси

Неплащането на учебните такси в установените срокове може да доведе до отстраняване на ученика от учебни занимания.

В случай на забавено плащане за повече от 4 седмици, училището може да откаже място на ученика.

Документи за напускане или удостоверение за завършен клас се издават, само ако всички дължими суми са платени.

Учениците могат да се включат в учебните занятия при завършена административна процедура по записване и платени учебни такси.

Предварително отписване

Записване за непълна учебна година се регистрира като  „Предварително отписване“. Записването ще бъде за предварително заявения учебен период, като периодът на договора и плащането ще съответстват на този период. Предварително платените средства няма да се възстановяват при по-ранно напускане от предварително заявения срок.

При непланирано предварително отписване, се изисква едномесечно писмено предизвестие до администрацията на училището. В случай, че такова не е заявено, цялостна вноска за съответния период се заплаща, а при платена такава, последната не подлежи на възстановяване.

При предварително отписване, се изисква писмено да бъде уведомен директора на училището.

При ненавременно уведомление, не се възстановяват вече платени суми.

Не се възстановяват платени такси в случаи на отсъствие или отстраняване на ученик от училище.

Show menu