Езици

Езикова компетентност

Разбирането и познаването на Европейските етнокултурни традиции и овладяването на български и английски език са основните акценти в образованието на нашите възпитаници. Владеенето на английски език, което училището предлага от подготвителните групи, позволява на учениците лесно да преодоляват езикови бариери и да покриват международни стандарти.

Ние използваме ефикасната методика за изучаване на чужд език от ранно детство, а именно комбинирайки двата похвата чрез постоянно общуване на чуждия език и чрез задълбочено развитие на българския език като основа за чуждия.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е частно училище с интензивно изучаване на  английски език.

Учениците започват да учат втори чужд език (Немски или Испански) от пети клас.

Съжителство на култури

Съжителството на различни европейски езици (Английски, Български, Немски и Испански) са факторите, които стоят в основата на културното многообразие и естественото поведение на зачитане на другите народи, раси, езици, религии, вярвания и обичаи.

Космополитно образование

Обучението в ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ е изцяло обърнато към глобализиращия се свят. Образователният модел е космополитен и възпитава граждани на света – с единна култура, език и образование, които имат силно чувство за национална идентичност и културно самосъзнание.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ е българският отговор на идеите на обединяваща се Европа – училище, в което се изучават европейски езици и култури и се намират корените на Европейската самобитност. ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ предлага качествено образование, осигуряващо бляскаво и успешно бъдеще на възпитаниците си както в Европа, така и по света.

Show menu