Умения за успех

Традиционните методи на преподаване вече не обучават учениците в уменията на 21ви век. Младите хора трябва да развият умения да анализират, синтезират и прилагат вече наученото в нови ситуации, за да разрешават проблеми, да вземат решения и да общуват ефективно. За да са добре подготвени за работодателите на 21ви век, завършващите трябва много да разбират новите технологии, процеси и концепции, които не са съществували допреди няколко години, дори месеци.

Ние вярваме, че ключовите умения са следните:

Умения за общуване

Способността да слушаш, пишеш и говориш ефективно, за да представиш и обмениш информация и идеи кратко, ясно и креативно.

Работа в екип

Способността да изградиш ангажираност към даден проблем в екипа си и да развиеш уменията си за сътрудничество, за споделяне на знания и разясняване на идеи, като подчертаеш както чуждата, така и своята креативност.

Мислене и Решаване на проблеми

Умението да събираш и проверяваш дадена информация, да мислиш критично и креативно, да анализираш нововъзникналите ситуации, да намериш решение на проблема и да вземаш информирани, добре обмислени решения.

Инициативност

Способността да поемеш инициативата, да прецениш и премериш всички рискове, да направиш повече от необходимото, в желанието си да постигнеш успешни резултати.

Организационни умения

Способността да управляваш изпълнението на поставените ти задачи ефективно, да планираш и приоритизираш действията си за определен период от време, да си поставяш разумни цели, да използваш креативността си, за да подобриш резултата от решените задачи.

Адаптивност

Способността да устоиш на трудностите, да се противопоставиш на оказания върху теб натиск, да се адаптираш към различни, променливи обстоятелства.

Увереност

Самомотивацията и способността да генерираш и поддържаш силна вяра в собствените си умения и способности, за да постигнеш успех.

Креативност

Способността да използваш въображението си и да измисляш оригинални идеи – както самостоятелно, така и в екип, за да създадеш нещо ново, което непрекъснато да се стремиш да подобряваш.

Финансова грамотност

Способността да анализираш финансовата информация, да управляваш парите добре, да вземаш информирани решения, за да планираш бъдещето си.

Дигитална грамотност

Способността умело и уверено да внедряваш нови технологии, да се адаптираш гъвкаво към динамично променящия се дигитален свят, отговорно да се сдобиваш с информация и така да я споделяш, че да постигнеш по-задълбочена комуникация с партньорите си.                                                                                                                                

Стремеж за нови знания

Способността да искаш и да можеш бързо да разбираш и научаваш нови неща;  да поемаш нови задачи и да адаптираш решението им към непрекъснато променящата се обстановка. Умението да извличаш информация от най-различни източници и ефективно да я прилагаш при всяка нововъзникнала ситуация.

 

Как постигаме всичко това в ККФ?

СТРАТЕГИИТЕ ЗА МИСЛЕНЕ на Робърт Суордз

Благодарение на СТРАТЕГИИТЕ ЗА МИСЛЕНЕ на Робърт Суордз развиваме у децата следните умения:

ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

 • Оценка достоверността на информационните източници
 • Предвиждане последствията от дадена ситуация
 • Намиране причината за дадено явление

ЗА ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

 • Генериране на оригинални идеи
 • Изразяване на идеи чрез образен език и метафора

ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИДЕИ

 • Намиране взаимовръзката между частите и цялото
 • Сравняване, чрез оценка на приликите и разликите
 • Подредба
 • Последователна подредба
 • Категоризация
 • Класификация

Традиционните методи на преподаване вече не обучават учениците на 21ви век. Те трябва да развият умения да анализират, синтезират и да прилагат вече наученото, за да разрешават проблеми, да вземат решения и да общуват ефективно.

Show menu