Холистично образование

ХОЛИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ има за цел да развива детето цялостно, като обръща внимание на неговия интелектуален, социален, физически, артистичен, творчески и духовен потенциал. Всъщност, главната цел на холистичното образование е да спомогне за възможно най-пълноценното развитие на човешкия ум и възможности и да допринесе за прогреса във всички сфери на живота.

Идеята и задачата на холистичното образование е да провокира интереса на учениците и да ги мотивира да учат, разширявайки житейския им мироглед и възгледи. Учителят има като основна цел да събуди интереса към живота. Основните методи и ключови принципи на цялостното образование и обучение са: индивидуален подход към ученика, спрямо неговите специфики и характер, по-голямо практическо направление на знанията, с което децата да разбират връзката им с живота, социално направление на обучението и възпитанието, създаване на среда на емоционален комфорт, социално организирани занятия, интерактивност, изграждане на отношения на доверие и сътрудничество с родителите, живо отношение към предмета.

10 ползи от холистичното образование

 1. ККФ създава подходящ климат на сигурност и доверие
  ККФ
  създава физическа безопасност, емоционална сигурност и доверие в средата и вяра в себе си

 2. Разгадават сложния и взаимосвързан свят
  Учениците на ККФ осмислят и разбират реалния свят чрез практическия си опит: като ходят на образователни екскурзии, експериментират в науката, конструират бъдещи модели на действителността.

 3. Учениците на ККФ общуват ефективно
  Учениците на ККФ се учат да общуват ефикасно в различни ситуации и на повече от един език.

 4. Умения за ефикасно учене
  Учениците на ККФ работят заедно с учители и съученици за сътворяване на лични проекти, като планират, представят и оценяват собствените си творби.

 5. Развиваме космополитно самосъзнание
  Осъзнаването на собствената идентичност и съприкосновението й с другите култури са източник на уважение към собствената културата и тази на другите народи и приемане на различията и на нестандартните идеи.

 6. Откриване на различната гледна точка
  ККФ
  учениците използват критично и креативно мислене, за да развият знания, разбиране на процесите и умения в рамките на предметите и в междупредметните области.

 7. ККФ насърчава учениците да задават въпроси
  ККФ
  създава творческа среда и обстановка на сътрудничество, която стимулира естественото любопитство у децата като ги провокира да задават въпроси в класната стая и извън нея.

 8. Учениците планират действия и ги реализират
  Учениците на ККФ вярват, че растат и успяват. Те правят подходящ избор и поемат отговорност за своите действия.

 9. Мислене над проблеми
  Творческото обучение дава на учениците пъргавост и въображение да отговорят на нови и неочаквани предизвикателства и предимства във все по-глобализиран и несигурен свят.

 10. Включваме цялата училищна общност
  Заедно празнуваме нашето общо човечество и вярата, че образованието може да помогне за изграждането на по-добър и по-спокоен свят.

 11. Грижовни и отговорни граждани
  Учениците могат да изразяват идеи и мнения и могат да предложат решения, които правят разлика в техния живот и живота на другите
Show menu