Философия

Вдъхновяваме децата да градят света на утрешния ден

Философията и практиката на модела на ККФ се основават на факта, че ученикът гради модели за разбиране, основаващи се на неговия личен опит от действителността. Нашата програма се основава върху разбирането, че детето стига до новото значение посредством съществуващото вече у него старо познание, което то свързва с новия опит, а за това активно съдействат учебния план и обкръжаващата го среда.

От учителя се очаква да прецени знанията на учениците, като подготви подходящите за тази цел дейности, които да провокират свързването на вече съществуващите и новопридобити знания. Децата трябва да имат възможност сами да изпробват и усъвършенстват своя личен процес на усвояване на знания.

 Мисия

Основната цел на нашия образователен модел е да дадем на нашите възпитаници качествено съвременно образование, което да съчетава в себе си високите европейски образователни стандарти с българските държавни образователни изисквания. Стремим се да изграждаме конкурентни личности, които в уютна училищна среда да развият своите компетентности, таланти и да израстнат като активни млади хора.

Основни приоритети:

 • Поставяме индивидуалността на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес;
 • Осигуряваме необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат успешни в живота;
 • Предлагаме отлична езикова и писмена грамотност на родния български език;
 • Гарантираме овладяването на английски / испански език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света;
 • Изграждане у учениците на чувство за идентичност и културно самосъзнание;
 • Стимулиране на любознателността чрез задаването на въпроси, развитие на откривателски дух и удовлетвореност от учебния процес;
 • Възпитаване във вяра в собствените сили и възможности;
 • Развитие на умения за работа в екип, въображение и творчество;
 • Формиране на активна позиция и отговорност към себе си и обществото;
 • Възпитание в толерантност към различията в света;
 • Развитие на умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово, и прилагане на тези знания в широка палитра от области;
 • Формираме бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности;
 • Развиваме физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организиране на разнообразни спортни занимания.

Визия

Утвърждаване на ЧСУ „Константин-Кирил Философ” като иновативна съвременна образователна институция, частица от българското и европейското образователно пространство. Стъпвайки здраво на традициите и добри практики в българското училище и същевременно прилагайки иновативни подходи и технологии, училището формира и развива у ученици и учители нагласи да следват своите интереси, да надграждат познанията си по естествен начин, съобразен с индивидуалните им заложби.

Show menu